Olağanüstülüğü canlandıran, nelerin mümkün olduğunu hatırlatan, hayale ve açılıma yer veren; kendimizi özgün renklerimizle ifade edebilmemize fırsat sunacak akışlar önermekteyiz.

Lider Programları

Sıra Dışı Lider programları, kurumların ihtiyaçları çerçevesinde ve farklı katılımcı profillerine göre yeniden şekillendirilmeye açık, esnek bir yapıda uygulamaya geçirilmektedir. Liderlik iletişimini geliştirmek; kendine, içinde bulunduğu takıma, gruba, kuruma, topluma faydasını artırmak çabasında olan farklı meslek kollarındaki ve konumlardaki kişilere hitap edebilecek teorik, pratik zenginliğe sahiptir.

Program, kişilerin, grupların ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde, aşağıdaki başlıklar altında, birbirinden bağımsız ya da proje bütünlüğü içerisinde yürütülmektedir.

 • KOÇVARİ LİDERLİK

Koçluk, uzmanlık bilgisiyle açık iletişimin harmanlandığı bir profesyonel yol arkadaşlığı. Liderin koçvari bir tutum sergileyebilmesi, duygusal zekâsını devreye etkin katabilmesiyle doğrudan bağlantılı.

Koçvari Liderlik programında, liderlik ve koçluk kavramlarının nasıl örtüştüğünün, koçluğun kurumsal hayatta nasıl kullanılabileceğinin, hangi durumların koçluk için uygulanabilir olduğunun, koçluk yetkinliklerinin neler olduğunun ve performans yönetiminde koçluğun nasıl kullanılacağının öğretilmesi; deneyimsel uygulamalarla yetkinliklerin özümsetilmesi hedeflenmektedir.

 • ÇEŞİTLİLİK ve KAPSAYICILIK

Kurumların gelişim ve dönüşümü, çalışanlarının farklılıkları ve farklılıklarını yaratıcılıklarına aktarmalarıyla mümkün. Çeşitliliğe kucak açan, farklılıkları kapsayan bir iklim yaratan kurumlarda çalışanın doyum seviyesini yükseltiyor ve bunun doğal getirisi de verimliliğin artması oluyor. Program hem teorik hem de katılımcı kurgusu ile liderlerin bu olguyu içselleştirerek davranışa çevirmelerini kolaylaştıracak şekilde hazırlanmıştır.

Liderin tutum ve davranışlarıyla kurum içindeki farklılıkların zenginliğini gören, yaşatan, savunan çağdaş bir yönetim sergileyebilmesi hedeflenmektedir.

 • BİLİNÇLİ FARKINDALIK – MINDFULNESS

Bilinmeyen durumların ortaya çıkardığı yıkıcı duyguları, yapıcı duygu ve eylemlere dönüştürebilmek için bilinçli bir farkındalıkla anın içinde olmaya ihtiyacımız var. Program; bilinçli farkındalıkla anı yakalamak hedefiyle öğrenen, gelişen insanın yıkıcı duygularını yapıcı bir tutum ve davranışa çevirebilmesini kolaylaştırmak için kurgulanmıştır.

Sıra Dışı Lider Programları kapsamında, Bilinçli Farkındalık çalışmasında katılımcılara, liderin samimi ve sahici bir yapıda bilinçli farkındalığı hayata katabilmesini mümkün kılacak teorik ve pratik bilgiler sunuluyor.

 • DUYGUSAL DAYANIKLILIK

‘Kendinin Farkında Olma”; yani kişinin duygularının, tutkularının, ahlaki pusulasının farkında olması duygusal zekânın ilk adımıdır. “Dayanıklılık” için başlangıç ve gelişim noktası burasıdır. Duygusal Dayanıklılık başlıklı program; durumlar karşısında neler hissettiğimizi fark edip bu hislerin neden ortaya çıktığını araştırmamıza, kararlarımızı alırken bizi nelerin etkilediğini anlayabilmemize, böylelikle kim olduğumuzu keşfetmemize destek sunmayı amaçlar. Bu keşif, kendi sorumluluk alanımızı belirlememizi destekleyecektir.

Liderin; ekibinin, kurumunun tatmin ve başarıya ulaşmasını mümkün kılacak biçimde sorumluluk alanını belirlemesi ve başkalarının neler yapabileceklerine dair ufuklarını açan, yol açan bir kimliğe bürünmesi için kişisel farkındalıkla hareket etme kabiliyetinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 • ŞİDDETSİZ İLETİŞİM

Yaşamı sürdürebilmek için kullandığımız geniş bir ihtiyaçlar yelpazemiz var. Hayatta kalabilmekten mutlu olmaya kadar açılan bir yelpaze. Bu yelpazede doyum içinde bir yaşam ararken iletişim becerilerimizi en etkin şekilde kullanmak, şiddetsiz iletişimi benimsemekle mümkün. Şiddetsiz İletişim programı, şiddetin her türünden uzaklaşmak; cesur iletişimi devreye koymaya ilham vermek üzere kurgulanmıştır.  

Kişilerin önce kendileriyle, sonra başkalarıyla ve bir parçası oldukları tüm yapıyla iletişimlerini geliştirmek için şiddetsiz, cesur iletişim yaklaşımından faydalanmaları hedeflenmektedir.

 • GERİ BİLDİRİM ALMA VE VERME

İletişim bir güven, açıklık ve gelişim ortamı gerektirir. “Ben değişmem, başkaları değişsin” yaklaşımı kadar, “Başkalarından beklentimi ortaya koymadan, ben her şeyi hâl ederim” yaklaşımı da verimsiz ve geçersizdir. 

Geri Bildirim Alma ve Verme programı, bu iki yönün işlendiği ve pratiklerle pekiştirilmesinin hedeflendiği bir programdır.

 • BİLİNÇSİZ ÖN YARGILAR -YANLILIK

Zihnimizde neyi beslersek o kazanır. Ön yargıları beslersek onlar kesinlikle kazanır, çünkü doğamız o tarafa yatkındır. Daima bir tetikleyici ile ortaya çıkan bilinçsiz ön yargılardan uzaklaşmak için yegâne yöntem yavaşlamak; durup tetiklemenin kurbanı olduğunu kendine hatırlatmak. Bilinçsiz ön yargıda niyet bozukluğu, hele ki kötü niyetten söz edemeyiz. Ancak “iyi niyet” de bizi engelleyici bir patikaya doğru ittirebilir. O patikaya itilmemek ve kimseyi de itmemek önemlidir. Sıra Dışı Lider eğitimlerinden Bilinçsiz Ön Yargı programında yavaşlamanın, durmanın ve “patikaya itilmeden”, bilinçsiz ön yargılardan arınmanın yolları irdeleniyor. 

Program, “Dar Alanda Kısa Paslaşmalar” adıyla kurumlara, kurum içi gruplara “Farkındalık / Seçimler / Kararlar” başlıklarıyla kurgulanmış bir üçleme yöntemiyle de sunulabilmektedir. 

 • ZOR ZAMANLARDA LİDERLİK

Bireylerin kişisel düzeyde neler yaşadıklarını, nelerin olmasını istediklerini ve isteklerine ulaşmak için kendileri, ilişkileri, çevreleri, ortam için neler yapmaları gerektiğini metodolojik olarak sorgulatan; aktif niyetten aktif kabule doğru birçok değerli soruyla yol almalarını hedefleyen, üç aşamalı programdır. 

Öz farkındalığın gelişimi; mevcut durumun algılanması, kişisel düzeyde arzuların, hedeflerin ve hedeflere ulaşmak için planlamaların etkili şekilde yapılabilmesine hizmet edecek geniş bakış açısının yerleşik hale getirilmesi, aktif niyetten aktif eyleme geçişin sağlanması hedeflenmektedir.

 • KONTROL – KALIPLAR – KARARLAR

Beyin, zihin, vücut” üçlüsünde kontrolün hangisinde olduğu sorusuyla başlatılan program; ön yargılardan sıyrılmanın, kalıp dışı düşünmenin mümkün yolları mercek altına alınarak katılımcıları karar aşamasına farkındalıkla taşımayı hedefliyor.

Alanımız algılarımızla şekilleniyor. Kararlarımızı verirken bulunduğumuz durumlarda nasıl bir yol izliyor, seçeneklerimiz ve kararlarımız arasında nasıl bir bağ kuruyoruz? Program; “Kontrol”, “Kalıplar” ve “Kararlar” duraklarında fiziki, zihinsel, duygusal alan açısından ilişkilere sistematik bir gözle bakılmasını amaçlıyor. 

 • KURUM ORTAMINDA KADIN

Kadın; üreten, çoğaltandır, bütünü renklendiren ve farklılıklardan korkmayandır, kucaklayan ve besleyendir, alırken verendir. Kadının tüm bu hâlleri ve rolleri ile çalışma hayatındaki var oluşunu mercek altına alan program, toplumsal cinsiyetçi yaklaşımların ötesinde; kadın kimliğinin iş dünyasındaki etkinliğini pekiştirmek için zemin yaratmayı amaçlamaktadır. 

Kadının kendi kimliğini koruyarak liderlik tutum ve yetkinliklerini pekiştirmesi, kadınlık hâllerini iş dünyasında verimli, güvenli, sürdürülebilir ilişki zemini oluşturmak üzere etkin biçimde devreye koyabilmesi için farkındalığının artırılması hedeflenmektedir.

 • DİNLEMENİN GÜCÜ

Dinlemek sessiz kalmak değildir. Program, iletişimin temeli olan bu duyunun bir yetkinliğe dönüşmesi için duymanın ötesine geçip dinleme gücünü keşfetmenin teorik ve uygulamalı çalışmasıdır.

Etkin dinleme tekniklerinin iş ortamında, her türlü iletişim anında devreye konulması; saygı ve empatik tutumla, karşılıklı güven duygusuyla iş süreçlerinin yönetilebilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.

 • NEZAKET Mİ, NETLİK Mİ?

Kendimizi tam olarak ifade etmenin bize en uygun tarzının benimsenmesi için üç temel soruya cevap aramak üzere kurgulanmış bir programdır:

 1. Çatışmadan kaçınmak, ortamı bozmamak gibi niyetlerle istemediğimiz sonuçları doğuracak davranışlardan nasıl kaçınırız? 
 2. Hem nazik hem de net bir tutumu nasıl sergileriz?
 3. İlişkide bulunduğumuz kişileri böyle bir tutuma nasıl davet ederiz?

Sıra Dışı Lider Programları kapsamında, Nezaket mi? Netlik mi? çalışmasında katılımcılara, gerek gündelik ilişkilerde gerekse iş ortamında nezaket içerisinde, kolay anlaşılır ve amaca uygun mesajlar üretebilmek; amaca ulaşırken ilişkileri zedelemeyen nazik iletişimden yararlanmak sunuluyor.

 • FARKLILIKLARI KUCAKLAMA – KUŞAKLAR ARASI İLETİŞİM 

Kuşaklar arası iletişim, İş’i ve Kişi’yi yönetmekten İlişki’yi yönetmeye geçmekle mümkün. Programda, farklılıkların zenginliğinden yararlanabilmek; kalıplarla değil yaratıcılıkla var olabilmek ve çalışma ortamında her kuşağın yetkinlik ve tecrübelerini kullanabilmek amacına odaklanılıyor. 

Kapsayıcı, demokratik bir anlayışın ilişkilere yansıtıldığı oranda iş süreçlerine de uyarlanabilmesi; farklı kuşaklara mensup kişilerin grup ve kurum içerisinde ortak faydaya hizmet edebilecek görüş ve önerilerinden yararlanılması için sistem geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 • EMEKLİ OLMAK – HAYALLERİ YAŞAMAK

Profesyonel iş yaşamı bir gün son bulur. Ancak bu sona eriş, kişilerin emeklilik döneminde heyecan verici başlangıçlar yapmalarına, kurdukları hayalleri gerçek kılmalarına bir vesile olabilir. Mesele yeni hedefler koyabilmekte, yaşam enerjisini başka bir boyuta taşıyabilmektedir. Emekliliği hak eden çalışanları bundan sonraki hayatlarına şevkle hazırlamayı amaçlayan program, bireysel uygulamalar ve takım çalışmalarıyla sürdürülmektedir. 

İş yaşamında kanıksanmış düzenden emeklilik sürecinin getireceği farklı yaşam deneyimine geçiş öncesinde fiziksel, zihinsel, ruhsal hazırlığın yapılması; yeterlik ve yetkinliklerin bu yeni sürece uyumlanmakta etkin değerlendirilebilmesi için anın getirilerine uygun bakış açıları geliştirilebilmesi hedeflenmektedir.